The effect of enteral bolus feeding on regional intestinal oxygen saturation in preterm infants is age-dependent: A longitudinal observational study

The factors that determine the effect of enteral feeding on intestinal perfusion after preterm birth remain largely unknown. We aimed to determine the effect of enteral feeding on intestinal oxygen saturation (rintSO2) in preterm infants and evaluated whether this effect depended on postnatal age (PNA), postmenstrual age (PMA), and/or feeding volumes. | The effect of enteral bolus feeding on regional intestinal oxygen saturation in preterm infants is age-dependent: A longitudinal observational study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    67    4    26-01-2022
5    31    1    26-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.