Pediatric congenital buttock sinus tract: 10-year experience in a single institution

To review our experience with pediatric congenital buttock sinus tract, and to conclude the clinical characteristics and management of the disease. | Pediatric congenital buttock sinus tract: 10-year experience in a single institution

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.