Randomised controlled trial of an intervention to improve parental knowledge and management practices of fever

We know that parents require resources which can assist them to improve fever knowledge and management practices. The purpose of this study, using an RCT, was to examine the effectiveness of an information leaflet at increasing parental knowledge of fever, specifically temperature definition. | Randomised controlled trial of an intervention to improve parental knowledge and management practices of fever

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    26    1    10-06-2023
1    30    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.