Association between early childhood caries and malnutrition in a sub-urban population in Nigeria

To determine the association between malnutrition and early childhood caries (ECC) in children resident in sub-urban, Nigeria. | Association between early childhood caries and malnutrition in a sub-urban population in Nigeria

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    252    7    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.