Association of uncoordinated sucking pattern with developmental outcome in premature infants: A retrospective analysis

Stress signals during sucking activity such as nasal flaring, head turning, and extraneous movements of the body have been attributed to incoordination of sucking, swallowing, and respiration (SSR) in premature infants. However, the association of uncoordinated sucking pattern with developmental outcomes has not yet been investigated. | Association of uncoordinated sucking pattern with developmental outcome in premature infants: A retrospective analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    25    1    10-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.