A qualitative exploration of potential determinants of accelerated summer weight gain among school-age children: Perspectives from parents

There is growing evidence that school children in the United States gain weight more rapidly during the summer than the school year, but few studies have explored the causes of this phenomenon. The goal of this study was to qualitatively explore potential determinants of accelerated summer weight gain by interviewing parents of school-age children. | A qualitative exploration of potential determinants of accelerated summer weight gain among school-age children: Perspectives from parents

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.