Effects of air pollution on children from a socioecological perspective

Country-level inequality in life expectancy (ILE) and deaths of children under age five due to air pollution (DCAP) can be influenced by country-level income per capita, solid fuel, electrification, and natural resource depletion. | Effects of air pollution on children from a socioecological perspective

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.