Impact of the intervention program “JolinchenKids – fit and healthy in daycare” on energy balance related-behaviors: Results of a cluster controlled trial

The purpose of this study was to evaluate the multi-component health promotion program, JolinchenKids – fit and healthy in daycare, designed to promote physical activity (PA), healthy eating, and mental wellbeing among 3- to 6-year-old preschoolers. | Impact of the intervention program “JolinchenKids – fit and healthy in daycare” on energy balance related-behaviors: Results of a cluster controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    33    2    11-06-2023
230    30    3    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.