Transdiagnostic associations across communication, cognitive, and behavioural problems in a developmentally at-risk population: A network approach

Communication, behavioural, and executive function problems often co-occur in childhood. Previous attempts to identify the origins of these comorbidities have typically relied on comparisons of different deficit groups and/or latent variable models. | Transdiagnostic associations across communication, cognitive, and behavioural problems in a developmentally at-risk population: A network approach

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
553    41    2    29-05-2023
87    33    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.