The prevalence and clinical characteristics of pertussis-associated pneumonia among infants in Botswana

There are scant data on the prevalence and clinical course of pertussis disease among infants with pneumonia in low- and middle-income countries. While pertussis vaccination coverage is high (≥90%) among infants in Botswana, human immunodeficiency virus (HIV) infection affects nearly one-third of pregnancies. | The prevalence and clinical characteristics of pertussis-associated pneumonia among infants in Botswana

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.