Nutrient intakes and sources of fiber among children with low and high dietary fiber intake: The 2016 feeding infants and toddlers study (FITS), a cross-sectional survey

Increasing dietary fiber intake in children may improve overall diet quality. The purpose of this study was to compare nutrient intakes and sources of fiber between young children with low and high fiber intakes utilizing data from the Feeding Infants and Toddlers Study (FITS) 2016. | Nutrient intakes and sources of fiber among children with low and high dietary fiber intake: The 2016 feeding infants and toddlers study (FITS), a cross-sectional survey

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    24    2    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.