Risk-based approach to school entry examinations in Germany – a validation study

In Germany, all preschoolers undergo a school entry examination (SEE). While most children are sufficiently served with standardized developmental tests only, for a small group of otherwise underserved children, the SEE should also include a subsidiary health checkup. | Risk-based approach to school entry examinations in Germany – a validation study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    8    1    26-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.