Assessing the risk of early unplanned rehospitalisation in preterm babies: EPIPAGE 2 study

Gaining a better understanding of the probability, timing and prediction of rehospitalisation amongst preterm babies could help improve outcomes. There is limited research addressing these topics amongst extremely and very preterm babies. | Assessing the risk of early unplanned rehospitalisation in preterm babies: EPIPAGE 2 study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.