Association between atopic disease and anemia in pediatrics: A cross-sectional study

Atopic diseases, such as atopic dermatitis, allergic rhinitis, and asthma, are inflammatory diseases common in pediatric patients. This study investigated whether these inflammatory atopic diseases were associated with anemia in pediatrics. | Association between atopic disease and anemia in pediatrics: A cross-sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    44    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.