Diagnostic accuracy of QuickVue® Dipstick Strep A test and its effect on antibiotic prescribing in children in the United Arab Emirates

Unnecessary antibiotic prescription to patients with upper respiratory tract infections (URTIs) has led to the increase in antibiotics resistant bacteria rates. In this study, we evaluated the diagnostic accuracy of QuickVue® Dipstick Strep A test (QV-SAT) in children presenting with acute pharyngotonsillitis and its effect on antibiotic prescribing. | Diagnostic accuracy of QuickVue® Dipstick Strep A test and its effect on antibiotic prescribing in children in the United Arab Emirates

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.