Significant predictive factors of the severity and outcomes of the first attack of acute angioedema in children

The initial episode of angioedema in children can be potential life-threatening due to the lack of prompt identification and treatment. We aimed to analyze the factors predicting the severity and outcomes of the first attack of acute angioedema in children. | Significant predictive factors of the severity and outcomes of the first attack of acute angioedema in children

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.