Infliximab for pediatric patients with ulcerative colitis: A phase 3, open-label, uncontrolled, multicenter trial in Japan

Pediatric ulcerative colitis (UC) is typically more extensive and has a more active disease course than adult UC, and requires early treatment augmentation to achieve and maintain disease remission. | Infliximab for pediatric patients with ulcerative colitis: A phase 3, open-label, uncontrolled, multicenter trial in Japan

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    14    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.