Perioperative effects of caudal block on pediatric patients in laparoscopic upper urinary tract surgery: A randomized controlled tria

While caudal block has been widely used during pediatric lower limbs and lower abdominal surgeries, few studies to date have evaluated the perioperative effects of caudal block on pediatric patients in laparoscopic upper urinary tract surgery. | Perioperative effects of caudal block on pediatric patients in laparoscopic upper urinary tract surgery: A randomized controlled tria

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    33    2    10-06-2023
101    55    2    10-06-2023
27    42    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.