actors associated with diarrhea and acute respiratory infection in children under two years of age in rural Bangladesh

Diarrhea and acute respiratory infection (ARI) are major causes of child mortality. We aimed to identify risk factors associated with diarrhea and ARI among children under 2 years of age in rural northern Bangladesh. | actors associated with diarrhea and acute respiratory infection in children under two years of age in rural Bangladesh

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.