Distinct pituitary hormone levels of 184 Chinese children and adolescents with multiple pituitary hormone deficiency: A single-centre study

Pituitary tumors and/or their treatment are associated with multiple pituitary hormone deficiency (MPHD) in adults, but the distinct pituitary hormone profile of MPHD in Chinese children and adolescents remains unclear. | Distinct pituitary hormone levels of 184 Chinese children and adolescents with multiple pituitary hormone deficiency: A single-centre study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    185    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.