Agreement between mothers’, fathers’, and children’s’ ratings on health-related quality of life in children born with esophageal atresia – a German cross-sectional study

Esophageal atresia (EA) is a rare congenital malformation, which is characterized by the discontinuity of the esophagus. We investigated the agreement between mothers’, fathers’, and children’s’ ratings on health-related quality of life (HRQOL) in children born with EA. | Agreement between mothers’, fathers’, and children’s’ ratings on health-related quality of life in children born with esophageal atresia – a German cross-sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.