Early Pediatric Fractures in a Universally Insured Population within the United States

Musculoskeletal injury, including fracture, is one of the most common causes of morbidity in pediatric patients. The purpose of this epidemiologic study is to determine the prevalence and risk factors for fracture in a large cohort of pediatric patients under the age of 5. | Early Pediatric Fractures in a Universally Insured Population within the United States

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    28    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.