A rare content of congenital inguinal hernia: A case report of splenogonadal fusion

Splenogonadal fusion (SGF) is a rare congenital malformation that occurs during embryonic development. SGF typically presents as a left-sided scrotal swelling, left inguinal hernia, scrotal mass, or cryptorchidism. Therefore, it is easily misdiagnosed, and unnecessary orchiectomy may occur. | A rare content of congenital inguinal hernia: A case report of splenogonadal fusion

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.