Initial and delayed thyroid-stimulating hormone elevation in extremely low-birthweight infants

To determine the incidence, etiology, and outcomes of thyroid-stimulating hormone (TSH) elevation in extremely low-birth-weight infants (ELBWIs). | Initial and delayed thyroid-stimulating hormone elevation in extremely low-birthweight infants

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    76    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.