Nasal continuous positive airway pressure with head cap fixation as a contributing factor to extensive scalp necrosis in a preterm neonate with early-onset sepsis and scalp hematoma

Nasal continuous positive airway pressure (CPAP) is widely used in the treatment and prevention of respiratory distress in preterm neonates, with only few severe adverse skin effects reported. | Nasal continuous positive airway pressure with head cap fixation as a contributing factor to extensive scalp necrosis in a preterm neonate with early-onset sepsis and scalp hematoma

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    45    2    09-06-2023
169    94    3    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.