Birth weight charts for a Chinese population: An observational study of routine newborn weight data from Chongqing

To construct birth weight charts for the Chongqing municipality, China and to identify whether differences in birth weight exist across urban/rural populations, thereby warranting separate charts. | Birth weight charts for a Chinese population: An observational study of routine newborn weight data from Chongqing

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.