One month follow up of a neonate born to a mother who survived Ebola virus disease during pregnancy: A case report in the Democratic Republic of Congo

The authors report a 1 month follow up of a neonate described as “miracle baby” because she was born Ebola virus disease-free and survived after her mother was infected with Ebola virus during the third trimester of pregnancy. | One month follow up of a neonate born to a mother who survived Ebola virus disease during pregnancy: A case report in the Democratic Republic of Congo

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    36    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.