Selective screening for familial hypercholesterolemia in Austrian children - first year results

Familial hypercholesterolemia (FH), the most frequent monogenetic hereditary disorder, is underdiagnosed and undertreated. Early identification of FH is essential because of the increased risk for premature cardiovascular diseases and childhood might be the optimal period for cholesterol screening. | Selective screening for familial hypercholesterolemia in Austrian children - first year results

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    15    1    26-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.