A systematic review of the association between coping strategies and quality of life among caregivers of children with chronic illness and/or disability

Parents of children with chronic illness have reported decreased psychological and physical quality of life (QoL) relative to parents of children without such illness, which may be associated with the extent of complexity involved in the caregiving role. | A systematic review of the association between coping strategies and quality of life among caregivers of children with chronic illness and/or disability

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.