SLCO1B1 c.388A > G variant incidence and the severity of hyperbilirubinemia in Indonesian neonates

It has been established that genetic factors play a substantial role in the development of neonatal hyperbilirubinemia. The population of Indonesia and other Southeast Asian countries has similar, yet different genetic makeup compared to the rest of Asia. Aside from UGT1A1, variants of SLCO1B1 have also been known to contribute to the severity of neonatal hyperbilirubinemia in Asian populations. | SLCO1B1 > G variant incidence and the severity of hyperbilirubinemia in Indonesian neonates

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.