Parental perspectives on retention and secondary use of neonatal dried bloodspots: A Dutch mixed methods study

Neonatal bloodspot screening (NBS) identifies conditions to offer early intervention and minimize irreversible damage. NBS policies guide a comprehensive system including processes for storage of neonatal dried blood spots (NDBS). NDBS retention and secondary use policies have been subject of public debates internationally, suggesting that the public’s perceptions of NDBS policy are not always on par with existing policies. | Parental perspectives on retention and secondary use of neonatal dried bloodspots: A Dutch mixed methods study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.