Value of parental concern and clinician’s gut feeling in recognition of serious bacterial infections: A prospective observational study

Serious bacterial infections (SBI) are a significant cause of mortality worldwide. Parental concern and clinician’s gut feeling that there is something wrong has been associated with increased likelihood of developing SBI in primary care studies. | Value of parental concern and clinician’s gut feeling in recognition of serious bacterial infections: A prospective observational study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.