Characteristics of intussusception among children in Korea: A nationwide epidemiological study

Intussusception is a gastrointestinal condition in which early treatment is critical. Although its epidemiology and comorbidities have been studied, few studies have included the entire pediatric population of a country. | Characteristics of intussusception among children in Korea: A nationwide epidemiological study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.