The relationship between payer type and lipid outcomes in response to clinical lifestyle interventions in youth with dyslipidemia

Payer-type (government-sponsored health coverage versus private health insurance) has been shown to influence a variety of cardiovascular disease outcomes in adults. However, it is unclear if the payer-type impacts the response to a lifestyle intervention in children with dyslipidemia. | The relationship between payer type and lipid outcomes in response to clinical lifestyle interventions in youth with dyslipidemia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.