Early antibiotic exposure and development of asthma and allergic rhinitis in childhood

The prevalence of pediatric allergic diseases has increased rapidly in the United States over the past few decades. Recent studies suggest an association between the increase in allergic disease and early disturbances to the gut microbiome. | Early antibiotic exposure and development of asthma and allergic rhinitis in childhood

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.