Congenital anomalies prevalence in Addis Ababa and the Amhara region, Ethiopia: A descriptive cross-sectional study

During the first three months of pregnancy, the developing embryo may be susceptible to external and internal factors, which may lead to structural and functional congenital anomalies. The main objective of this study was to determine the prevalence of congenital anomalies in Addis Ababa and the Amhara region, Ethiopia. | Congenital anomalies prevalence in Addis Ababa and the Amhara region, Ethiopia: A descriptive cross-sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    36    1    10-06-2023
158    63    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.