Unsafe storage of household medicines: Results from a cross-sectional study of fouryear-olds from the 2004 Pelotas birth cohort (Brazil)

Unintentional child poisoning represents a significant public health problem across the globe, placing a substantial burden on health services emergency departments. Around the world, every year, thousands of children die as a result of physical injuries, most of which involve children under 5 years old. | Unsafe storage of household medicines: Results from a cross-sectional study of fouryear-olds from the 2004 Pelotas birth cohort (Brazil)

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
155    14    1    15-06-2024
108    179    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.