Deep coma in a child treated with propranolol for infantile hemangioma

Propranolol hydrochloride is the first-line agent recommended for the treatment of infantile hemangiomas (IH). Serious adverse effects of propranolol therapy for hemangiomas are infrequent. | Deep coma in a child treated with propranolol for infantile hemangioma

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.