The ethical justification for inclusion of neonates in pragmatic randomized clinical trials for emergency newborn care

Research guidelines generally recognize vulnerable populations to include neonates with the aim of enhancing protections from harm. In practice, such guidance results in limiting participation in randomized clinical trials (RCTs). | The ethical justification for inclusion of neonates in pragmatic randomized clinical trials for emergency newborn care

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.