Exon sequencing of the alpha-2-globin gene for the differential diagnosis of central cyanosis in newborns: A case report

Cyanosis is usually associated with serious conditions requiring urgent treatment in the neonatal intensive care unit (NICU). Hemoglobin M (Hb M) disease is one type of congenital methemoglobinemia characterized by cyanosis. | Exon sequencing of the alpha-2-globin gene for the differential diagnosis of central cyanosis in newborns: A case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.