Severity of hypoxic ischemic encephalopathy and heart rate variability in neonates: A systematic review

Several studies have investigated heart rate variability (HRV) as a biomarker for acute brain injury in hypoxic ischemic encephalopathy (HIE). However, the current evidence is heterogeneous and needs further reviewing to direct future studies. | Severity of hypoxic ischemic encephalopathy and heart rate variability in neonates: A systematic review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    49    2    10-06-2023
13    35    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.