Scurvy presenting with limp and weakness: A case report

Scurvy is one of the oldest diseases known to mankind. Although presently rare in the developed world, scurvy was a common potentially fatal disease. In recent times, the most common risk factors for scurvy include alcoholism, low socioeconomic status, and severely poor nutrition or dietary restriction secondary to psychiatric illness or developmental disorders.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    23    2    09-06-2023
20    41    1    09-06-2023
211    47    3    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.