Early Check: Translational science at the intersection of public health and newborn screening

Newborn screening (NBS) occupies a unique space at the intersection of translational science and public health. As the only truly population-based public health program in the United States, NBS offers the promise of making the successes of translational medicine available to every infant with a rare disorder that is difficult to diagnose clinically, but for which strong evidence indicates that presymptomatic treatment will substantially improve outcomes. | Early Check: Translational science at the intersection of public health and newborn screening

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    27    2    08-06-2023
12    29    2    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.