Effects of immunotherapy on mortality in neonates with suspected or proven sepsis: A systematic review and network metaanalysis

We searched the Cochrane Library, EMBASE, MEDLINE, EBSCOhost, and Web of Science for studies published before May 2019 that investigated different immunotherapies in neonates with suspected or proven sepsis. | Effects of immunotherapy on mortality in neonates with suspected or proven sepsis: A systematic review and network metaanalysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.