The discovery BPD (D-BPD) program: Study protocol of a prospective translational multicenter collaborative study to investigate determinants of chronic lung disease in very low birth weight infants

Premature birth is a growing and serious public health problem affecting more than one of every ten infants worldwide. Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is the most common neonatal morbidity associated with prematurity and infants with BPD suffer from increased incidence of respiratory infections, asthma, other forms of chronic lung illness, and death (Day and Ryan, Pediatr Res 81: 210–213, 2017; Isayama et la., JAMA Pediatr 171:271–279, 2017). | The discovery BPD (D-BPD) program: Study protocol of a prospective translational multicenter collaborative study to investigate determinants of chronic lung disease in very low birth weight infants

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    9    1    09-06-2023
92    215    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.