A case of dystonia with polycythemia and hypermanganesemia caused by SLC30A10 mutation: A treatable inborn error of manganese metabolism

Manganese is a critical trace element that not only has antioxidant properties, but also is essential for various metabolic pathways and neurotransmitters production. However, it can be toxic at high levels, particularly in the central nervous system. | A case of dystonia with polycythemia and hypermanganesemia caused by SLC30A10 mutation: A treatable inborn error of manganese metabolism

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.