Marfan syndrome in childhood: Parents’ perspectives of the impact on daily functioning of children, parents and family; a qualitative study

Marfan syndrome (MFS) is a heritable connective tissue disease caused by a defect in FBN1. The diagnosis is based on the revised Ghent criteria. The main features involve the cardiovascular, musculoskeletal, ophthalmic, pulmonary systems and facial features. | Marfan syndrome in childhood: Parents’ perspectives of the impact on daily functioning of children, parents and family; a qualitative study

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    84    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.