Clinical manifestations and anti-TNF alpha therapy of juvenile Behçet’s disease in Taiwan

Behçet’s disease (BD) is a rare vasculitic disorder affecting all sizes of vessels. Among BD patients, 4 to 25% of patients with diagnosed age younger than 16 years old are defined as juvenile BD (JBD). This study aimed to evaluate the clinical manifestations and treatments of patients with JBD, with a particular focus on the effectiveness and safety of anti-tumor necrosis factor (TNF)-alpha therapy. | Clinical manifestations and anti-TNF alpha therapy of juvenile Behçet’s disease in Taiwan

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.