Association of vitamin D and diarrhoea in children aged less than five years at Muhimbili national hospital, Dar es Salaam: An unmatched case control study

There has been a growing interest in the non-skeletal roles of vitamin D particularly its immunemodulatory properties which has been shown to influence the susceptibility and severity to infections. There is insufficient data globally on the association between Vitamin D levels and Diarrhoea in children. | Association of vitamin D and diarrhoea in children aged less than five years at Muhimbili national hospital, Dar es Salaam: An unmatched case control study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    30    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.