Pertussis detection in children with cough of any duration

The diagnosis of pertussis in clinical practice continues to be a challenge worldwide as the symptoms are variable. We aimed to determine the prevalence of pertussis in Chinese children irrespective of cough duration and explore the clinical characteristics of children with pertussis with different cough durations.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
153    89    4    22-05-2024
217    75    2    22-05-2024
86    73    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.